Skarrild mose

Skarrild Mose er ligesom alle andre moser i Danmark startet som en ferskvandssø lige efter Istiden. Efterhånden er mosen begyndt at gro til med vand-planter. Vores forgængere i Stenalderen (3.400 – 2.800 f.v.t.) har fundet et godt sted at leve ved mosen med dennes muligheder for fiskeri. Der er fundet rester efter en boplads lige øst for mosen. Senere tørvegravning har fået vandspejlet frem igen. I dag møder man skovens og markens fugle samt svømmefugle: lappedykker, ænder og blishøne i mose søen. Ved søens bred er der et dejligt sted for en pause på turen.